کاربران بعضی از نمونه ها برای شروع کار شما

مثال پیش‌فرض کاربران

اکثر قابلیت های Datatable به صورت پیشفرض فعال می‌باشد، بنابراین برای استفاده از آن فقط کافیست این $().DataTable(); را اجرا نمایید.

نام جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000

جدول با طراحی اضافی

اکثر قابلیت های Datatable به صورت پیشفرض فعال می‌باشد، بنابراین برای استفاده از آن فقط کافیست این $().DataTable(); را اجرا نمایید.

نام جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000

مثال جدول با کلید Users

افزونه Buttons برای DataTables مجموعه ای از گزینه ها، روش های API و یک ظاهر طراحی شده را برای نشان دادن دکمه های صفحه ای که با DataTable ارتباط برقرار می کند، فراهم می کند. کتابخانه هسته ای چارچوب مبتنی بر آن را فراهم می کند که کدام پلاگین ها می توانند ساخته شوند.

نام جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000

مثال عنوان ثابت کاربران

این مثال نشان می دهد که FixedHeader یک ظاهر طراحی شده توسط چارچوب CSS Bootstrap است.

نام جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000

مثال KeyTable کاربران

KeyTable قابلیت اکسل مانند را برای ناوبری سلولی در هر جدول فراهم می کند. رویدادها (تمرکز، تاری، عمل و غیره) را می توان به سلول ها، ستون ها، ردیف ها و یا تمام سلول ها اختصاص داد.

نام جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000

مثال واکنش گرا کاربران

Responsive یک افزونه برای DataTables است که این مشکل را با بهینه سازی طرح جدول برای اندازه های مختلف صفحه نمایش از طریق درج پویا و حذف ستون ها از جدول حل می ک

نام نام خانوادگی جایگاه اداره سن تاریخ شروع حقوق شماره. ایمیل
Tiger Nixon System Architect Edinburgh 61 2011/04/25 $320,800 5421 t.nixon@datatables.net
Garrett Winters Accountant Tokyo 63 2011/07/25 $170,750 8422 g.winters@datatables.net
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco 66 2009/01/12 $86,000 1562 a.cox@datatables.net
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh 22 2012/03/29 $433,060 6224 c.kelly@datatables.net
Airi Satou Accountant Tokyo 33 2008/11/28 $162,700 5407 a.satou@datatables.net
Brielle Williamson Integration Specialist New York 61 2012/12/02 $372,000 4804 b.williamson@datatables.net
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco 59 2012/08/06 $137,500 9608 h.chandler@datatables.net
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo 55 2010/10/14 $327,900 6200 r.davidson@datatables.net
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco 39 2009/09/15 $205,500 2360 c.hurst@datatables.net
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh 23 2008/12/13 $103,600 1667 s.frost@datatables.net
Jena Gaines اداره Manager London 30 2008/12/19 $90,560 3814 j.gaines@datatables.net
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh 22 2013/03/03 $342,000 9497 q.flynn@datatables.net
Charde Marshall Regional Director San Francisco 36 2008/10/16 $470,600 6741 c.marshall@datatables.net
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London 43 2012/12/18 $313,500 3597 h.kennedy@datatables.net
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London 19 2010/03/17 $385,750 1965 t.fitzpatrick@datatables.net
Michael Silva Marketing Designer London 66 2012/11/27 $198,500 1581 m.silva@datatables.net
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York 64 2010/06/09 $725,000 3059 p.byrd@datatables.net
Gloria Little Systems Administrator New York 59 2009/04/10 $237,500 1721 g.little@datatables.net
Bradley Greer Software Engineer London 41 2012/10/13 $132,000 2558 b.greer@datatables.net
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh 35 2012/09/26 $217,500 2290 d.rios@datatables.net
Jenette Caldwell Development Lead New York 30 2011/09/03 $345,000 1937 j.caldwell@datatables.net
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York 40 2009/06/25 $675,000 6154 y.berry@datatables.net
Caesar Vance Pre-Sales Support New York 21 2011/12/12 $106,450 8330 c.vance@datatables.net
Doris Wilder Sales Assistant Sidney 23 2010/09/20 $85,600 3023 d.wilder@datatables.net
Angelica Ramos Chief Executive Officer (CEO) London 47 2009/10/09 $1,200,000 5797 a.ramos@datatables.net
Gavin Joyce Developer Edinburgh 42 2010/12/22 $92,575 8822 g.joyce@datatables.net
Jennifer Chang Regional Director Singapore 28 2010/11/14 $357,650 9239 j.chang@datatables.net
Brenden Wagner Software Engineer San Francisco 28 2011/06/07 $206,850 1314 b.wagner@datatables.net
Fiona Green Chief Operating Officer (COO) San Francisco 48 2010/03/11 $850,000 2947 f.green@datatables.net
Shou Itou Regional Marketing Tokyo 20 2011/08/14 $163,000 8899 s.itou@datatables.net
Michelle House Integration Specialist Sidney 37 2011/06/02 $95,400 2769 m.house@datatables.net
Suki Burks Developer London 53 2009/10/22 $114,500 6832 s.burks@datatables.net
Prescott Bartlett Technical Author London 27 2011/05/07 $145,000 3606 p.bartlett@datatables.net
Gavin Cortez Team Leader San Francisco 22 2008/10/26 $235,500 2860 g.cortez@datatables.net
Martena Mccray Post-Sales support Edinburgh 46 2011/03/09 $324,050 8240 m.mccray@datatables.net
Unity Butler Marketing Designer San Francisco 47 2009/12/09 $85,675 5384 u.butler@datatables.net
Howard Hatfield اداره Manager San Francisco 51 2008/12/16 $164,500 7031 h.hatfield@datatables.net
Hope Fuentes Secretary San Francisco 41 2010/02/12 $109,850 6318 h.fuentes@datatables.net
Vivian Harrell Financial Controller San Francisco 62 2009/02/14 $452,500 9422 v.harrell@datatables.net
Timothy Mooney اداره Manager London 37 2008/12/11 $136,200 7580 t.mooney@datatables.net
Jackson Bradshaw Director New York 65 2008/09/26 $645,750 1042 j.bradshaw@datatables.net
Olivia Liang Support Engineer Singapore 64 2011/02/03 $234,500 2120 o.liang@datatables.net
Bruno Nash Software Engineer London 38 2011/05/03 $163,500 6222 b.nash@datatables.net
Sakura Yamamoto Support Engineer Tokyo 37 2009/08/19 $139,575 9383 s.yamamoto@datatables.net
Thor Walton Developer New York 61 2013/08/11 $98,540 8327 t.walton@datatables.net
Finn Camacho Support Engineer San Francisco 47 2009/07/07 $87,500 2927 f.camacho@datatables.net
Serge Baldwin Data Coordinator Singapore 64 2012/04/09 $138,575 8352 s.baldwin@datatables.net
Zenaida Frank Software Engineer New York 63 2010/01/04 $125,250 7439 z.frank@datatables.net
Zorita Serrano Software Engineer San Francisco 56 2012/06/01 $115,000 4389 z.serrano@datatables.net
Jennifer Acosta Junior Javascript Developer Edinburgh 43 2013/02/01 $75,650 3431 j.acosta@datatables.net
Cara Stevens Sales Assistant New York 46 2011/12/06 $145,600 3990 c.stevens@datatables.net
Hermione Butler Regional Director London 47 2011/03/21 $356,250 1016 h.butler@datatables.net
Lael Greer Systems Administrator London 21 2009/02/27 $103,500 6733 l.greer@datatables.net
Jonas Alexander Developer San Francisco 30 2010/07/14 $86,500 8196 j.alexander@datatables.net
Shad Decker Regional Director Edinburgh 51 2008/11/13 $183,000 6373 s.decker@datatables.net
Michael Bruce Javascript Developer Singapore 29 2011/06/27 $183,000 5384 m.bruce@datatables.net
Donna Snider Customer Support New York 27 2011/01/25 $112,000 4226 d.snider@datatables.net