جداول بعضی از نمونه ها برای شروع کار شما

جدول پایه زیر عنوان جدول پایه

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

جدول راه‌راه زیر عنوان جدول راه‌راه

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

ردیف رنگی شونده با حرکت موس سعی کنید بر روی ردیف ها حرکت کنید

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

جدول مرز بندی شده زیر عنوان جدول مرز بندی شده

# نام نام خانوادگی نام کاربری
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

طراحی جدول طراحی شخصی شده

با افزودن کلاس bulk_action برای جدول، جدول دارای اعمال همگانی می‌شود.

صورتحساب تاریخ صورتحساب سفارش پرداخت به نام وضعیت مقدار عمل عمل همگانی ( )
121000040 May 23, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid $7.45 مشاهده
121000039 May 23, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid $741.20 مشاهده
121000038 May 24, 2014 10:55:33 PM 121000203 Mike Smith Paid $432.26 مشاهده
121000037 May 24, 2014 10:52:44 PM 121000204 Mike Smith Paid $333.21 مشاهده
121000040 May 24, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid $7.45 مشاهده
121000039 May 26, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid $741.20 مشاهده
121000038 May 26, 2014 10:55:33 PM 121000203 Mike Smith Paid $432.26 مشاهده
121000037 May 26, 2014 10:52:44 PM 121000204 Mike Smith Paid $333.21 مشاهده
121000040 May 27, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid $7.45 مشاهده
121000039 May 28, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid $741.20 مشاهده