پروژه ها طراحی لیست

جدول ساده با لیست پروژه با پیشرفت و گزینه های ویرایش

# نام پروژه اعضای تیم پیشرفت پروژه وضعیت #ویرایش
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
57% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
47% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
60% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
35% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
87% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف
# Pesamakini Backend UI
Created 01.01.2015
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77% کامل شده
مشاهده ویرایش حذف