جداول قیمت

طراحی جداول قیمت

جعبه طراحی Tally

رایگان

 • 2سال دسترسی به تمام فضای ذخیره سازی
 • نامحدود فضای ذخیره سازی
 • محدود شده سهمیه دانلود
 • پرداخت در محل
 • تمام زمان بروزرسانی
 • نامحدود دسترسی به تمام فایل ها
 • مجاز برای فروش منحصر به فرد است
30% Off

جعبه طراحی Tally

$25

ماهیانه
 • 2سال دسترسی به تمام فضای ذخیره سازی
 • نامحدود فضای ذخیره سازی
 • محدود شده سهمیه دانلود
 • پرداخت در محل
 • تمام زمان بروزرسانی
 • نامحدود دسترسی به تمام فایل ها
 • مجاز برای فروش منحصر به فرد است

جعبه طراحی Tally

$25

ماهیانه
 • 2سال دسترسی به تمام فضای ذخیره سازی
 • نامحدود فضای ذخیره سازی
 • محدود شده سهمیه دانلود
 • پرداخت در محل
 • تمام زمان بروزرسانی
 • نامحدود دسترسی به تمام فایل ها
 • مجاز برای فروش منحصر به فرد است

جعبه طراحی Tally

$25

ماهیانه
 • 2سال دسترسی به تمام فضای ذخیره سازی
 • نامحدود فضای ذخیره سازی
 • محدود شده سهمیه دانلود
 • پرداخت در محل
 • تمام زمان بروزرسانی
 • نامحدود دسترسی به تمام فایل ها
 • مجاز برای فروش منحصر به فرد است