نوار کناری ثابت فقط کافیست کلاس .menu_fixed را به تک دارای کلاس .left_col اضافه نمایید.