پاورقی ثابت فقط کافیه کلاس .footer_fixed را به تک body اضافه نمایید.